Kursplan för Hållbar verksamhetsutveckling

Sustainable Organisational Development

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG297
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp inom Industriell teknik eller inom Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik. Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys. Verksamhetssystem och ledning eller Industriell ekonomi 15 hp. En av kurserna Lean management och Produktionsledning I ska vara genomgången.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera hållbarhetsrapporter,
 • upprätta en hållbarhetsrapport för en industriell organisation enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI),
 • redogöra för och analysera ledarskap för hållbar utveckling,
 • kommunicera hållbar utveckling,
 • tillämpa ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD),
 • tillämpa allmän förändringsteori för hållbar utveckling,
 • redogöra för hur process- och produktinnovation kan påverka hållbar utveckling,
 • redogöra för hållbar verksamhetsutveckling i ett globalt perspektiv.

Innehåll

Hållbarhetsredovisning; innehåll och upprättande. Hållbar verksamhetsutveckling med miljödimension, ekonomisk dimension och social dimension. Principer, arbetssätt och verktyg från området kvalitetsutveckling såsom processfokus, ständig förbättring och processledning. FNs globala hållbarhetsmål. Mätsystem för hållbarhet. Global Reporting Initiative (GRI) standards. Ramverk för strategisk hållbar utveckling - Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Klimatförändringsrapporter, biologisk mångfald och ramverket Planetens gränser. Hållbarhetspotential, hållbarhetsnivå, cirkulär ekonomi, Doughnut-ekonomi, värdekedja, vagga till vagga, vagga till grav, förändringsteorier och förändringsmodeller. Hur hållbarhet påverkar process- och produktinnovation. Presentationsmetoder för intern och extern hållbarhetskommunikation.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande på seminarier samt redovisning av fallstudier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Tillhandahålls av institutionen vid kursstart via aktuell lärplattform.