Kursplan för Fasta tillståndets fysik I

Solid State Physics I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom naturvetenskap/teknik. Kvantfysik eller Kvantmekanik och kemisk bindning II samt termodynamik/kemisk termodynamik ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara de grundläggande begrepp och modeller som används för att beskriva kristallina ämnens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper,
 • använda fysikaliska modeller för att utföra beräkningar av kristallina ämnens egenskaper,
 • översiktligt redogöra för något tillämpningsområde av de fenomen som behandlas i kursen,

Innehåll

Exempel på tillämpningar.
Kristallens uppbyggnad: Gitter, kristallstruktur, reciprokt gitter, Brillouinzoner.
Diffraktion: Teori och experimentella metoder.
Gitterdynamik: Fononer, tillståndstäthet, specifik värme, värmeledningsförmåga.
Elektronteori: Frielektronmodell, grundläggande bandteori, metaller, halvledare, elektrisk ledningsförmåga, dopning.

Laborationer: Gittervibrationer och termiska egenskaper, elektronbandstruktur, halvledare.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen, 4 hp. Muntlig redovisning av laborationer, 1 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019