Kursplan för Fasta tillståndets fysik I

Solid State Physics I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp inom naturvetenskap/teknik. Kvantmekanik och kemisk bindning II samt termodynamik/kemisk termodynamik genomgångna.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara de grundläggande begrepp och modeller som används för att beskriva kristallina ämnens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper,
 • använda fysikaliska modeller för att utföra beräkningar av kristallina ämnens egenskaper,
 • översiktligt redogöra för något tillämpningsområde av de fenomen som behandlas i kursen.

Innehåll

Exempel på tillämpningar.

Kristallens uppbyggnad: Gitter, kristallstruktur, reciprokt gitter, Brillouinzoner.

Diffraktion: Teori och experimentella metoder.

Gitterdynamik: Fononer, tillståndstäthet, specifik värme, värmeledningsförmåga.

Elektronteori: Frielektronmodell, grundläggande bandteori, metaller, halvledare, elektrisk ledningsförmåga, dopning.

Laborationer: Gittervibrationer och termiska egenskaper, elektronbandstruktur, halvledare.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.