Kursplan för Fasta tillståndets fysik II

Solid State Physics II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG310
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 120 hp inklusive Fasta tillståndets fysik I som ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för sambanden mellan ett kristallint ämnes elektronstruktur och dess magnetiska, dielektriska och supraledande egenskaper.
 • bedöma giltigheten för och använda några standardmodeller för beskrivning av polarisation, magnetisering och supraledning hos i fasta kroppar.

Innehåll

Dielektriska egenskaper: Källor till polarisation i olika frekvensområden, inre fält och depolarisation, mikroskopiska teorier för polarisation.
Paramagnetism och magnetisk ordning: Kvantteori för dia- och paramagnetism, utbytesväxelverkan, magnetisk ordning: ferro-, ferri och antiferromagnetism, magnoner, anisotropi och domänbildning, hårda och mjuka ferromagnetiska material.
Supraledning: Fenomenologisk beskrivning, BCS-teori, supraledningens termodynamik, Londonekvationen, supraledning i tunna filmer, supraledare typ I och II, flödeskvantisering, elektrontunnling, Josephsoneffekt.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 4 hp, laborationskurs, 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.