Kursplan för Teknik för förnybar energi

Renewable Energy Technology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG312
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 60 hp i teknik/naturvetenskap. Teknisk termodynamik, Systemanalys med energitillämpningar, Beräkningsvetenskap II. Genomgången kurs i Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar, Elektromagnetism II med elkretsteknik, Programmering i Python.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för tekniska funktionssätt och principer hos olika tekniker för utvinning och omvandling av förnybar energi, samt för hur teknikerna samverkar i större system,
 • matematiskt beskriva och modellera förnybara energiprocesser och utföra beräkningar för olika tekniska lösningar,
 • tillämpa etablerade designprinciper för att utifrån givna förutsättningar utforma system för utvinning och omvandling av en eller flera förnybara energiresurser till el, värme eller mekaniskt arbete,
 • utvärdera och kritiskt jämföra teknisk och ekonomisk nytta hos olika systemlösningar utifrån resurstillgång, energibehov och marknadsförutsättningar.

Innehåll

Kursen behandlar ett antal tekniker för utvinning och omvandling av förnybar energi med tonvikt på aktiv solenergi, vindkraft, vattenkraft, vågkraft och bioenergi. För de olika teknikerna behandlas resurstillgång, systemkomponenter och systemdesign.

Undervisning


Föreläsningar, praktiska laborationer, seminarier samt ett mindre simuleringsprojekt som genomförs i grupp.

Examination


Aktivt deltagande i laborationer och seminarier, muntlig projektredovisning och opponering samt skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Utdelat material