Kursplan för Förändringsledning

Change Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG314
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  45 hp inom industriell teknik. Projekt och ledning. Genomgången kurs Projekt i kvalitetsteknik. Alternativt: 45 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i  industriell utveckling. Projektledning och ledarskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera olika organisationstyper och -strukturer och beskriva hur dessa påverkar förändringsarbete,
 • identifiera och analysera förändringsbehov i företag och andra organisationer utifrån olika intressentaspekter,
 • analysera drivkrafter och hinder för förändring,
 • beskriva och tillämpa olika planerings-, styrnings- och uppföljningsmetoder för förändring,
 • identifiera aktuella forskningsfrågor inom förändringsledning med hjälp av artikelsökning,
 • beskriva och kritiskt granska förändringsmodeller.

Innehåll

Teoretisk grund och praktisk tillämpning för hur en förändring kan genomföras på ett planerat och målinriktat sätt från behov till implementering. Organisationstyper, strukturer och organisatoriska system. Identifiering av viktiga beståndsdelar i organisationer för produktion av varor och tjänster. Förändringsmodeller samt kritisk granskning av dessa. Planerings-, styrnings- och uppföljningsmodeller för förändring och deras relation till kvalitetsteknik. Analys av drivkrafter och hinder för förändring samt ledarskapets roll i förändringsarbeten. Artikelsökning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av grupparbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp), muntliga redovisningar (1 hp) och skriftligt prov (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG268 Att leda förändring.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hallin, Anette; Olsson, Anna; Widström, Maria Förändringsledning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tre valda vetenskapliga artiklar per tema tillkommer.