Kursplan för Vindkraftteknik

Wind Turbine Technology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG401
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Genomgången Vindkraftsprojektering, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de vanligaste aerodynamiska, mekaniska och elektriska koncepten för vindkraftverk samt värdera deras för- och nackdelar i en given situation,
 • analysera mekaniska laster på vindkraftverk,
 • översiktligt planera drift och underhåll för ett givet vindkraftverk,
 • redogöra för och bedöma fundament, torntyper och turbiner med hänsyn till terräng och klimat,
 • skriva en rapport enligt gängse vetenskaplig standard.

Innehåll

Vindkraftverks funktion och tekniska delsystem. Aerodynamik, mekanik, elektromagnetism, elsystem och kontrollsystem.Val och utformning av vindkraftverk samt placering i förhållande till den fysiska miljön. Slitage, drift och underhåll. Ljudemission från vindkraftverk. Vetenskaplig rapportskrivning.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (3,0 hp) samt skriftlig projektrapport med muntlig presentation (2,0 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE729, Vindkraftverk - tekniska koncept och tillämpning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hau, Erich. Wind Turbines : Fundamentals, Technologies, Application, Economics

  3rd ed. 2013.: Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst