Kursplan för Introduktion till hållbar destinationsutveckling

Introduction to Sustainable Destination Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG420
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera de olika dimensionerna för hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social - inom de system och sammanhang inom vilka destinationsutveckling sker,
 • diskutera destinationsutveckling och hållbarhet samt möjliga lösningar på utmaningar för framtidens hållbara destinationsutveckling,
 • genom samverkan skapa visioner, värderingar och mål för hållbar destinationsutveckling,
 • skapa strategier för att innovativt implementera interventioner och övergångar mot hållbar destinationsutveckling,
 • samverka med och motivera olika målgrupper för hållbar destinationsutveckling och kommunicera med dessa muntligt och skriftligt.

Innehåll

Grundläggande diskussion av hållbarhet och några hållbarhetsutmaningar som besöksnäring och destinationsutveckling står inför. Översiktlig beskrivning av hur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av destinationsutveckling hänger ihop. Övningar i att skapa lösningar för dessa utmaningar. Introduktion till att skapa visioner och målsättningar inom destinationsutveckling. Grundläggande diskussion av de olika målgrupperna och intressenterna inom destinationsutveckling, och övningar i hur kommunikation med dessa kan ske, samt hur de kan motiveras och förhandla med varandra. Diskussion om olika sätt att undervisa och lära hållbar destinationsutveckling. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök och övningar. Stor vikt läggs vid kursens praktiska moment såsom gruppövningar och självständiga uppgifter vilka genomförs tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Skriftlig examination (5 hp) samt redovisning av grupparbete (2,5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Liburd, Janne Collaboration for Sustainable Tourism Development

  Goodfellow Publishers Limited, 2018

  Obligatorisk

 • McCool, Stephen F.; Bosak, Keith. Reframing Sustainable Tourism

  Dordrecht: Springer Netherlands, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gössling, Stefan; Hall, Colin Michael; Scott, Daniel The Routledge handbook of tourism and sustainability

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk