Kursplan för Projekt i mångvetenskapliga team

Project in Multidisciplinary Teams

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG421
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  20 hp inom hållbar destinationsutveckling, inklusive Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • arbeta i mångvetenskapliga grupper, nyttja de olika kompetenserna, samt kommunicera och nyttiggöra sin egen kompetens,
 • omsätta teoretisk kunskap till lösningar i praktiska situationer,
 • redogöra för både hur alla samhällsutmaningar är komplexa helheter, där många olika kompetenser är nödvändiga för att lösa dem, samt vikten av olika slags heterogenitet,
 • kommunicera muntligt och skriftligt med olika aktörer i samhället.

Innehåll

I mångvetenskapliga grupper får studenterna arbeta med en konkret besöksnärings- och/eller regional hållbarhetsutmaning. Studenterna indelas i grupper så att de innehåller studenter som gått olika inriktningar. Vi tar in konkreta utmaningar från besöksnäringen, regionen, länsstyrelsen, civilsamhället etcetera, som studenterna i mindre grupper får arbeta med utifrån en design-thinking, och Experter i team metodik. Anknytningen till det gotländska samhället, och att arbeta med utmaningen i samarbete med de aktörer som äger problemet, är centralt för kursen, likaså att öva på att omsätta kunskaper till praktiska lösningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, övningar, individuella uppgifter och grupparbete.

Examination

Skriftlig redovisning av individuell uppgift (2,5 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur väljs utefter det specifika projektet.