Kursplan för Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen

Introduction to Entrepreneurship in the Tourism Industry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG424
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgången kurs Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • analysera och kritiskt värdera de speciella förutsättningarna inom besöksnäringen för entreprenörskap och företagande ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för innebörden av olika handlingsstrategier för entreprenörskap, särskilt inom besöksnäringen och ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för och problematisera för- och nackdelar med att arbeta i lokala nätverk av aktörer - myndigheter, organisationer och företag,
 • beskriva olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv kring entreprenörskap, hållbarhet och besöknäring,
 • redogöra för förutsättningar för affärsverksamhet i besöksnäringen.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:

 • introduktion till handlingsstrategier och entreprenörskap, samt tjänsteföretag och förvaltning, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • analys och kritisk diskussion av dessa handlingsstrategier och teoretiska perspektiv i samspel med företagens kontext i besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • kundens och personalens kritiska roll och samspel i tjänsteföretag, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • grundläggande etiska perspektiv på företagande inom besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på turismentreprenörskap och hållbar utveckling.
 • samspel med lokala och regionala aktörer, inklusive myndigheter och andra större organisationer med fokus på turismdestinationer och hållbarhet.
 • förutsättningar för att kunna etablera och utveckla en tjänsteproducerande organisation, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och självstudier. Projektarbete som genomförs i grupp. Ett viktigt inslag är gästföreläsningar och case hämtade från lokala företag samt företrädare för besöksnäringen såväl nationellt som globalt.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt skriftliga och muntliga gruppuppgifter (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Slocum, Susan L.; Aidoo, Abena; McMahon, Kelly The business of sustainable tourism development and management

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk