Kursplan för Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen

Introduction to Entrepreneurship in the Tourism Industry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG424
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2022
 • Behörighet: Genomgången kurs Introduktion till hållbar destinationsutveckling.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • analysera och kritiskt värdera de speciella förutsättningarna inom besöksnäringen för entreprenörskap och företagande ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för innebörden av effectuation som handlingsstrategi för entreprenörskap, särskilt inom besöksnäringen och ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för och problematisera för- och nackdelar med att arbeta i lokala nätverk av aktörer - myndigheter, organisationer och företag,
 • beskriva olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för hur man kan hantera redovisning och ekonomisk styrning i besöksnäringsföretag,
 • redogöra för grundläggande juridiska förutsättningar och regelverk för affärsverksamhet i besöksnäringen.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:

 • effectuation som handlingsstrategi och teoretiskt perspektiv på entreprenörskap.
 • olika perspektiv på tjänsteföretag och affärsutveckling, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • att analysera marknader och identifiera affärsmöjligheter i besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • att etablera och utveckla en tjänsteproducerande organisation, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • kundens och personalens kritiska roll och samspel i tjänsteföretag, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv?
 • att utveckla hållbar affärsverksamhet i samarbete med lokala och regionala aktörer, inklusive myndigheter och andra större organisationer.
 • etiska perspektiv på företagande inom besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • grundläggande redovisning och ekonomistyrning i tjänsteföretag.
 • juridiska grunder för affärsverksamhet särskilt inom besöksnäringen.
 • att samarbeta med underleverantörer och partners för olika styr och ledningsfunktioner i företaget.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och självstudier. Ett större projektarbete som genomförs i grupp. Ett viktigt inslag är gästföreläsningar och case hämtade från lokala företag samt företrädare för besöksnäringen såväl nationellt som globalt.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt skriftliga och muntliga gruppuppgifter (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.