Kursplan för Att driva och leda besöksnäringsföretag

Managing Companies in the Tourism Industry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG425
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och problematisera vad som kännetecknar företagande ur ett hållbarhetsperspektiv i besöksnäringen samt vilka möjligheter detta innebär för affärsutveckling, ledning och marknadsföring i sådana företag,
 • analysera omvärldsförutsättningar för hållbart nyföretagande och entreprenörskap i besöksnäringen ur ett hållbarhetsperspektiv, samt föreslå strategier för att identifiera, realisera och vidareutveckla sådana affärsidéer,
 • redogöra för och problematisera behovet av grundläggande juridiska förutsättningar (avtal och institutioner) för företagande inom besöksnäringen, såväl nationellt som internationellt,
 • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:

 • hållbarhet i besöksnäringen
 • att bidra till hållbar destinationsutveckling
 • att välja och engagera kunder och medarbetare för affärsutveckling
 • att sälja genom ledtrådar. Marknadskommunikation.
 • om produktion och konsumtion av tjänster ("prosumtion"). Att hantera "unpredictables".
 • prissättning och uthållig lönsamhet. Att våga ta betalt.
 • olika perspektiv på värde och värdeskapande för hållbart företagande
 • plika perspektiv på ledarskap och hållbarhet.
 • etiska perspektiv på hållbar tjänsteproduktion.
 • affärsjuridik för tjänsteverksamheter i besöksnäringen. Försäkringsfrågor.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och självstudier. Ett större projektarbete som genomförs i grupp. Ett viktigt inslag är gästföreläsningar och case hämtade från lokala företag samt företrädare för besöksnäringen såväl nationellt som globalt.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt muntliga och skriftliga gruppuppgifter (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Value proposition design : how to create products and services customers want : get started with... Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves; Bernarda, Greg; Smith, Alan

  Hoboken: John Wiley & Sons, 2014

  Se bibliotekets söktjänst