Kursplan för Fördjupning i hållbar destinationsutveckling

In-Depth Analysis of Sustainable Destination Development

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG427
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2022
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver 30 hp i hållbar destinationsutveckling. Introduktion till hållbar destinationsutveckling.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva de komplexa system och sammanhang inom vilka destinationsutveckling sker, och analysera dessa gränsöverskridande vad gäller de olika dimensionerna för hållbarhet; ekonomiskt, ekologiskt och socialt,
 • skriftligen och muntligen analysera och utvärdera destinationsutveckling och hållbarhet för att få nyanserad och mångfacetterad förståelse för möjlig problemlösning för framtidens hållbara destinationsutveckling,
 • föra etiska resonemang, skapa nyanserade bilder av, specificera, tillämpa, förhandla och skapa samsyn bland olika målgrupper kring värderingar, principer, mål och visioner för hållbar destinationsutveckling,
 • skapa strategier, och designa och implementera interventioner, övergångar, transformativ styrning och innovationer för hållbar destinationsutveckling med hänsyn tagen till olika målgrupper och deras behov,
 • samverka och skapa en positiv lärandemiljö, motivera och understödja gemensamt utforskande av och problemlösning för hållbar destinationsutveckling, samt kommunicera med olika målgrupper muntligt och skriftligt.

Innehåll

Fördjupad undersökning av hållbarhet och de hållbarhetsutmaningar som besöksnäring och destinationsutveckling står inför. Analys av hur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av destinationsutveckling hänger ihop. Övningar i att skapa lösningar för dessa utmaningar. Analys av visioner och målsättningar inom destinationsutveckling, samt metoder för att nå dessa. Analys av de olika målgrupperna och intressenterna inom destinationsutveckling, och övningar i hur kommunikation med dessa kan ske, samt hur de kan motiveras och förhandla med varandra. Skapa bekanskap med forskningsfronten inom hållbar destinationsutveckling och de toerier och metoder som där används.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning av grupparbeten och exkursioner.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt muntlig redovisning av grupparbeten (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.