Kursplan för Projekt i hållbar destinationsutveckling

Project in Sustainable Destination Development

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG429
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-05-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  30 hp inom Hållbar destinationsutveckling, inklusive Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Därutöver krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera och lösa utmaningar för hållbar destinationsutveckling,
 • söka relevant information och skriftligt och muntligt redogöra för resultat,
 • organisera och genomföra ett projektarbete.

Innehåll

Projektorganiserad, problemorienterad kurs inom hållbar destinationsutveckling. Kursinnehållet kan fokuseras mot ett specifikt problem inom ämnesområdet eller avse en bredare problemställning inom detta. Studenten ska i samarbete med handledare definiera problemställningen, inhämta nödvändig information, behandla informationen och presentera resultatet skriftligt och muntligt.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG430 Projekt i hållbar destinationsutveckling (10 hp), 1TG431 Projekt i hållbar destinationsutveckling (7,5 hp) eller 1TG432 Projekt i hållbar destinationsutveckling (5 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.