Kursplan för Projekt i hållbar destinationsutveckling

Project in Sustainable Destination Development

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG432
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-05-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2020
 • Behörighet: 30 hp inom Hållbar destinationsutveckling, inklusive Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Därutöver krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera och lösa utmaningar för hållbar destinationsutveckling,
 • söka relevant information och skriftligt och muntligt redogöra för resultat,
 • organisera och genomföra ett projektarbete.

Innehåll

Projektorganiserad, problemorienterad kurs inom hållbar destinationsutveckling. Kursinnehållet kan fokuseras mot ett specifikt problem inom ämnesområdet eller avse en bredare problemställning inom detta. Studenten ska i samarbete med handledare definiera problemställningen, inhämta nödvändig information, behandla informationen och presentera resultatet skriftligt och muntligt.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG429 Projekt i hållbar destinationsutveckling (15 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.