Kursplan för Yrkesanknuten praktik i hållbar destinationsutveckling

Professional Training in Sustainable Destination Development

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG433
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-05-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  30 hp inom Hållbar destinationsutveckling, inklusive Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förstärkt grund för framtida yrkesliv inom hållbar destinationsutveckling.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • omsätta kunskaper i hållbar destinationsutveckling i praktiskt arbete i en extern organisation,
 • beskriva den egna praktikplatsens verksamhetsmål, samhällsorganisatoriska inplacering, organisation och bestämmelser, särskilt med avseende på hållbarhet,
 • använda de på praktikplatsen tillämpade arbetsmetoderna samt beskriva på vilka sätt dessa bidrar till hållbarhet,
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal på praktikplatsen,
 • reflektera över genomfört arbete muntligt och skriftligt.

Innehåll

Medverka i det dagliga arbetet på praktikplatsen under ledning av en handledare på plats. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen i hållbar destinationsutveckling.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Att finna lämplig praktikplats åligger i huvudsak studenten. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledare och arbetsplan godkännas av institutionen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.