Kursplan för Att driva, leda och utveckla hållbara besöksnäringsföretag

Management and Sustainable Business Development of Companies in the Tourism Industry

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG435
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Genomgången kurs Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv,
 • kritiskt diskutera hur entreprenörskap och företagande inom besöksnäringen kan bidra till hållbar regional utveckling,
 • redogöra för och problematisera vad som kännetecknar hållbart företagande i besöksnäringen samt vilka förutsättningar och möjligheter detta innebär för ledning, marknadsföring samt strategisk affärsutveckling i sådana företag,
 • analysera omvärldsförutsättningar för hållbart företagande och entreprenörskap i besöksnäringen, samt föreslå strategier för att identifiera, realisera och vidareutveckla nya affärsidéer med bas i en sådan analys,
 • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till hållbar strategisk affärsutveckling, samt att resonera kring hur sådan affärsutveckling kan drivas och finansieras i olika typer av besöksnäringsföretag,
 • redogöra för hur det etablerade besöksnäringsföretaget kan bygga system och rutiner för att systematiskt bevaka affärsutfall och omvärldsdata för strategisk affärsutveckling med ett särskilt fokus på hållbart företagande.

Innehåll

Hållbarhet och utvecklande ledarskap i besöksnäringen. Modeller för samarbete med strategiska partners (myndigheter, organisationer och företag) för hållbar destinationsutveckling. Strategier för att välja och engagera kunder och medarbetare för hållbart företagande och affärsutveckling i besöksnäringen. Verktyg och metoder för att analysera och utveckla företag. Kundanalys, segment och segmentering som bas för målgruppsbestämning i besöksnäringsföretag. Marknadskommunikation, prissättning och försäljning, rapportering samt analys av utfallsdata som underlag för styrning och utveckling av företag i besöksnäringen. Olika perspektiv på värde och värdeskapande för hållbart företagande. Etiska perspektiv på hållbar tjänsteproduktion. CSR-strategier och deras roll i företagets strategiska utveckling. Affärsjuridik och försäkringsfrågor för tjänsteverksamheter i besöksnäringen.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter (10 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1TG425 Att driva och leda besöksnäringsföretag eller 1TG426 Strategisk utveckling av besöksnäringsföretag.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.