Kursplan för Självständigt arbete i teknisk fysik med materialvetenskap

Independent Project in Materials Engineering

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Arbeta och kommunicera i projekt på ett planerat och systematiskt sätt
 • Söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt
 • Planera ingenjörsmässiga projekt utifrån mål, metod, tidsplan och budget
 • Sammanställa sina resultat på ett systematiskt sätt och rapportera sina resultat skriftligen och muntligen, för både en akademisk och en icke-akademisk publik
 • Redogöra för vikten av hållbar utveckling och diskutera betydelsen av olika roller i gruppen inklusive ledarskap och mångfald i projektarbete
 • Ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningsserier, seminarier och gruppövningar med verktyg till stöd för att slutligen kunna driva ett större industriellt, ingenjörsmässigt projekt med förstudie, planering, genomförande och avslut. Verktygen i form av föreläsningar kommer att ge studenten kunskaper i hur ett projekt planeras och genomförs med fokus på kommunikation, samarbete projektstyrning och presentationsteknik. En del ämnesmässiga förkunskaper kan komma att ingå som verktyg.

Undervisning

Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete där fem studerande formar en projektgrupp. Undervisningen ges i form av föreläsningar, fördjupningsarbete, seminarier och grupphandledning.

Examination

För att bli godkänd måste den studerande ha deltagit i planerandet och genomförandet av projektet och deltagit i övriga obligatoriska moment. Genomförandet av projektet följs upp vid "milstolpar" under projektets gång där studenterna inför läraren redovisar vilka framsteg de gjort, hur de följer sin tidsplan, samt hur de kompenserar för eventuella brister i tidsplanen. Därutöver ingår muntlig och skriftlig redovisning av projektet, med individuellt fokus. Studentgruppen ska göra minst en aktiv opponering på annat självständigt arbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.