Kursplan för Självständigt arbete i kemiteknik

Independent Project in Chemical Engineering

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • arbeta och kommunicera i projekt på ett planerat och systematiskt sätt,
 • söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt,
 • planera ingenjörsmässiga projekt utifrån mål, metod, tidsplan och budget,
 • sammanställa sina resultat på ett systematiskt sätt och rapportera sina resultat skriftligen och muntligen, för både en akademisk och en icke-akademisk publik,
 • redogöra för vikten av hållbar utveckling och diskutera betydelsen av olika roller i gruppen inklusive ledarskap och mångfald i projektarbete,
 • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer.

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningsserier, seminarier och gruppövningar med verktyg till stöd för att slutligen kunna driva ett större industriellt, ingenjörsmässigt projekt med förstudie, planering, genomförande och avslut. Verktygen i form av föreläsningar kommer att ge studenten kunskaper i hur ett projekt planeras och genomförs med fokus på kommunikation, samarbete projektstyrning och presentationsteknik. En del ämnesmässiga förkunskaper kan komma att ingå som verktyg.

Undervisning

Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete i grupp. Undervisningen ges i form av föreläsningar, fördjupningsarbete, seminarier och grupphandledning.

Examination

För att bli godkänd måste den studerande ha deltagit i planerandet och genomförandet av projektet och deltagit i övriga obligatoriska moment. Genomförandet av projektet följs upp vid "milstolpar" under projektets gång där studenterna inför läraren redovisar vilka framsteg de gjort, hur de följer sin tidsplan, samt hur de kompenserar för eventuella brister i tidsplanen. Därutöver ingår muntlig och skriftlig redovisning av projektet, med individuellt fokus. Studenten ska göra minst en aktiv opponering på annat självständigt arbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.