Kursplan för Magnetiska material

Magnetic Materials

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N, Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången kurs i Fasta tillståndets fysik I eller Introduktion till materialteknik. 
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) 

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras magnetiska egenskaper samt förklara samband mellan magnetiska egenskaper och utbytesväxelverkan, magnetisk anisotropi och materialdefekter,
 • förklara de grundläggande principerna för utbytesväxelverkan, magnetisk anisotropi, magnetostriktion och utföra beräkningar utifrån dessa principer,
 • redogöra för hur olika typer av magnetiska egenskaper beror av material, temperatur och storlek,
 • skilja mellan egenskaperna hos hård- och mjukmagnetiska material och hur dessa egenskaper används för olika tillämpningar,
 • redogöra för användningsområden för magnetiska material,
 • bedöma betydelse, möjligheter och begränsningar av magnetiska material i i tillämpningar som gäller magnetiska minnen och spinntronik.

Innehåll

Definitioner av vanliga termer som används inom magnetism: enheter, principer bakom vanliga mättekniker. Atomärt ursprung för magnetism, magnetisk utbytesväxelverkan, ferromagnetism och ferrimagnetism. Fenomen i starkt magnetiska material - magnetisk anisotropi och magnetostriktion. Magnetiska domäner och domänväggsrörelse. Material-, temperatur- och storleksberoende fenomen, beskrivna från bulk- till nanometerstorlek. Kommersiella magnetiska material och deras tillämpningar (mjuka och hårda magneter, spinntronik, magnetisk informationslagring, magnetoresistans i tunnfilmsstrukturer, sensorer och minneselement i datorer).

Undervisning

Föreläsningar, mindre projekt i grupp, laboration och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laboration och skriftlig projektuppgift (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Cullity, B. D.; Graham, C. D. Introduction to magnetic materials

  2nd ed.: Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst