Kursplan för Projektkurs i tribomaterial

Project Course in Tribological Materials

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM007
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  130 hp inom teknik/naturvetenskap. Tribomaterial. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera kontaktförhållandena i en tribologisk komponent,
 • genomföra en tribologisk studie,
 • utföra relevant materialanalys,
 • redogöra för de prestandabestämmande tribologiska mekanismerna för kontakten.

Innehåll

I form av ett projektarbete ska studenterna studera, analysera och utföra systematisk provning av en tribologisk komponent, system eller kontaktsituation. En inledande litteraturstudie kring komponenten, dess användning och tribologiska utmaningar ger träning i teknisk/vetenskaplig informationssökning. Därefter ska en testplan utformas för hur provningen bör utföras och vilka parametrar som bör studeras: Därefter utförs själva provningen. Efter provning ska komponenter och material studeras med relevanta analysmetoder.

Undervisning

Projektmöten med lärare. Seminarier. Instruktion för användning av provutrustningar.

Examination

Skriftlig försöksplanering (1 hp).Muntlig presentation (4 hp). Skriftlig slutrapport (5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jacobson, Staffan; Hogmark, Sture Tribologi : friktion, smörjning och nötning

  1. utg.: Stockholm: Liber utbildning, 1996

  Se bibliotekets söktjänst