Kursplan för Optoelektronik

Optoelectronics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Kvantteknologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp teknik/naturvetenskap. Genomgångna kurser Kvantmeknik och Fasta tillståndets fysik I/F.  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för hur ljus växelverkar med materia kvantmekaniskt, 
 • förklara kvantfysikaliskt fotoelektrisk och fotovoltaisk effekt, fotokonduktivitet, rekombination samt stimulerad emission,
 • redogöra för och jämföra tekniker för att omvandla optisk energi till elektrisk energi samt elektrisk energi till optisk energi,
 • förklara och jämföra fysikaliska begränsningar för olika optoelektroniska komponenter,
 • förklara och jämföra miljöpåverkan hos olika optoelektroniska tekniker,
 • muntligt presentera hur ett optoelektroniskt system fungerar,
 • tillämpa mätmetoder som karakteriserar ett optoelektroniskt system.

Innehåll

Kvantmekanisk beskrivning av växelverkan mellan ljus och materia. Optoelektroniska energiomvandlingsprocesser i tekniker som bygger på klassiska halvledarkomponenter, komponenter som innehåller ferroelektriska effekter samt tekniker som bygger på hybrid- och organisk elektronik. Elektronisk styrning av omvandlingsprocesser och minimering av energiförluster. Solceller, lysdiodteknologi, lasrar och detektorer (t.ex. CCD). Effektivitet ur ett miljöperspektiv. Kursen ger även inblick i omvandlingsprocesser utanför det synliga området. Muntlig presentationsteknik.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och lektionsövningar samt projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), muntlig och skriftlig presentation av projekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.