Kursplan för Additiv tillverkning

Additive Manufacturing

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM009
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Materialteknik A1F, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  130 hp inom teknik/naturvetenskap. Tekniska material eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera för och använda olika principer för additiv tillverkning,
 • bedöma möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning,
 • beskriva hur additiv tillverkning påverkar design av komponenter,
 • redogöra för hur den additiva tillverkningen påverkar materialets struktur och komponenters egenskaper,
 • visa färdigheter i praktiska moment inom additiv tillverkning.

Innehåll

Olika koncept för additiv tillverkning av komponenter i polymer, metaller, keramer och kompositmaterial presenteras och möjligheter och begränsningar jämförs med konventionella tillverkningsmetoder. Olika processteknikers behov av olika former av utgångsmaterial och metoder för att framställa dem. Nödvändighet av design för additiv tillverkning och processberedning diskuteras och praktiseras i laborativa moment. Möjligheter och behov av efterbearbetning samt metoder för kvalitetssäkring och dessa jämförs med de inom konventionell tillverkning.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TM102 Introduktion till additiv tillverkning eller 1TM120 Additiv tillverkning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.