Kursplan för Introduktion till additiv tillverkning

Introduction to Additive Manufacturing

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM102
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp, inkluderande 60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning,
 • beskriva olika principer för additiv tillverkning,
 • beskriva processkedjan från råmaterial till färdig produkt,
 • kritiskt analysera hur additiv tillverkning påverkar design av komponenter,
 • analysera hur additiv tillverkning påverkar materialets struktur och komponenters egenskaper,
 • självständigt planera och använda tillverkningsmetoder i additiv tillverkning.

Innehåll

Olika koncept för additiv tillverkning i material från olika materialklasser. Additiv tillverkning i förhållande till konventionell produktionsteknik. Typer och tillverkning av råmaterial. Design och processberedning för additiv tillverkning. Processer och efterbearbetning.

Undervisning

Föreläsningar och laboration.

Examination

Laboration (1 hp) och skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TM120 Additiv tillverkning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.