Kursplan för Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material

Additive Manufacturing in Metallic and Ceramic Materials

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM106
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 10 hp på avancerad nivå. Materialkemi för additiv tillverkning, eller Materialkemi 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
   

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva principerna för vanliga additiva tillverkningstekniker för tillverkning i metaller och keramiska material,
 • beskriva vilka möjligheter och begränsningar olika additiva tillverkningstekniker har,
 • beskriva hur tillverkningstekniken påverkar materialen i de skrivna komponenterna och hur detta påverkar komponenternas egenskaper,
 • föreslå lämplig additiv tillverkningsteknik för ett visst material för en specifik applikation,
 • föreslå lämpliga råmaterial för given additiv tillverkningsteknik,
 • beskriva och utföra normala moment inom additiv tillverkning av metalliska och keramiska komponenter.

Innehåll

Olika tekniker för additiv tillverkning av metaller och keramer. Processtegen från val av råvaror till beredning, design, skrivning och efterbehandling. Metoder för karakterisering av skrivna komponenter. Additiv tillverkning som komplement till eller ersättning av konventionell produktionsteknik. Additiv tillverkning i praktiken.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp). Projektarbete (3 hp). Laborationsrapport (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.