Kursplan för Introduktion till materialteknik

Introduction to Materials Engineering

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM108
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp med 70 hp inom ämnena fysik, kemi, materialvetenskap och/eller materialteknik samt 20 hp inom matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda några vanliga koncept, kategorier och teorier i materialteknik,
 • bedöma ett materials användningsområde baserat på fysikaliska och kemiska egenskaper,
 • bedöma ny kunskap genom att kritiskt använda litteratur och databaser inom teknik och naturvetenskap,
 • genomföra en litteraturstudie inom materialteknik samt presentera resultaten på ett vetenskapligt vis,
 • beskriva några teknikområden som programmet ger särskild kompetens inom,
 • förklara grundläggande begrepp såsom såsom kristallina ämnens uppbyggnad och egenskaper inom fasta tillståndets fysik på en nivå lämplig för att kunna tillgodogöra sig vidare kurser i masterprogrammet i materialteknik.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier i ämnen såsom praktiska frågor om studier vid Uppsala universitet, programmets innehåll och upplägg, rapportskrivning, sökning av litteraturdatabaser, etik och plagiat. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Gästföreläsningar av experter i olika fält inom materialteknik om aktuella trender i sitt forskningsområde. Föreläsningar och självstudier inom fasta tillståndets fysik, kvantkemi och materialval. Dessa kommer anpassas efter behov beroende på studenternas studiebakgrund för att de ska vara väl förberedda för vidare studier inom programmet. Litteraturstudie om ett ämne inom materialteknik.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier med studentpresentationer. Individuell litteraturstudie handledd av en lärare eller forskare.

Examination

Inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier (3 hp). Muntlig och skriftlig presentation av litteraturstudie (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.