Kursplan för Nanoporösa material med tillämpningar

Nanoporous Materials with Applications

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM109
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kategorisera och beskriva kända nanoporösa material enligt deras kemiska, fysikaliska och strukturella egenskaper samt återge IUPAC-definitionen för porositet,
 • redogöra för principerna bakom karakteriseringstekniker som används för nanoporösa material samt materialegenskaperna dessa används för att undersöka, utföra syntes och karakterisering av vanliga nanoporösa material,
 • analysera och tolka data relaterade till karaktäriseringen av nanoporöst material,
 • förklara vilka egenskaper hos ett nanoporöst material som är viktiga för givna tillämpningar och argumentera hur olika typer av nanoporösa material förväntas bete sig i sådana tillämpningar.

Innehåll

Introduktion till nanoporösa material och deras tillämpningar. Zeoliter, metall-organiska ramverk och porösa karbonater. Mesoporös kiseldioxid, porösa polymerer och poröst kol. Karakterisering av porösa material I: röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, nukleär-magnetisk resonans (NMR), vibrationsspektroskopi, termisk analys och gasadsorption. Funktionalisering av nanoporösa material och tillämpningar av porösa material: gasseparation, jonbyte, katalys och bioapplikationer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Aktivt deltagande på seminarier samt muntlig redovisning av individuellt arbete (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.