Kursplan för Biomaterial I

Biomaterials I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM113
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 20 hp kemi eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för generella krav som ställs på implanterbara material,
 • redogöra för vanligen använda polymerer, keramer och metaller som biomaterial,
 • avgöra och analysera hur materialens egenskaper påverkar interaktioner med proteiner, celler och vävnad,
 • föreslå val av material för inplantation i blodet, i mjukvävnad och i ben,
 • visa en övergripande förståelse för processen för kommersialisering av implantat.

Innehåll

Material för ersättning eller reparation av mänskliga organ. Implantat och system för vävnadsregenerering. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, projektarbete inklusive laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), samt skriftliga och muntliga redovisningar, deltagande i laborationer och seminarier (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar samt "Biomaterials Science : An Introduction to Materials in Medicine", Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Michael J. Yaszemski, Jack E. Lemons, and Frederick J. Schoen : https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1074425