Kursplan för Industriellt utvecklingsprojekt

Industrial Development Project

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM116
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  150 hp inklusive 30 hp i industriell teknik på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • i grupp planera och genomföra ett industriellt utvecklingsprojekt utifrån mål, metod och tidsplan,
 • söka, tillämpa och redovisa fördjupade och breddade kunskaper inom industriell teknik samt andra relevanta teknikområden för att genomföra projektet,
 • i grupp sammanställa resultat på ett systematiskt sätt och tydligt rapportera resultaten skriftligt och muntligt, för både en akademisk och en icke-akademisk publik,
 • ge konstruktiv kritik på andras muntliga och skriftliga presentationer.

Innehåll

Projekt i form av ett industriellt utvecklingsprojekt som efterfrågas från ett företag eller annan organisation. Projektet bör omfatta både tekniska och ekonomiska aspekter. Projektarbetet skall företrädesvis medföra kontakter inom näringsliv. Projektgrupperna får stöd av lärare med kompetens i såväl teknik som industriell ledning.

Undervisning

Projektarbete, seminarier och föreläsningar.

Examination

Aktivt deltagande i planerandet och genomförandet av projektet, samt seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Opponering på annat projektarbete. Skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.