Kursplan för Energiflöden och material i den byggda miljön

Energy Flows and Materials in the Built Environment

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM117
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Byggnadsfysik samt Strömnings- och värmelära.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera, tillämpa och diskutera principer för energiflöden i byggnader,
 • diskutera och analysera faktorer som påverkar inomhusklimat i byggnader,
 • diskutera och analysera alternativ för hållbar energi- och miljöteknik i den byggda miljön.
 • analysera hållbarhetsaspekter av energi och miljö i den byggda miljön.

Innehåll

Grundprinciper för energibalans i byggnader och en bredare bakgrund bakom energiflöden i naturen, samt hur energi- och miljöteknik kan användas för att minska energibehovet och samtidigt ge en god inomhusmiljö. Förnybara energikällor, speciellt hur solenergi kan användas, samt hur smarta ytbeläggningar på fönster och fasader kan spara både energi och ge positiva miljö- och hälsoeffekter och kopplar till de senaste forskningsrönen inom solenergimaterial. Användning av databaser och litteraturdata för att göra hållbarhetsanalyser av material i den byggda miljön för energiflöden och således förutsäga vilka steg i materialutvecklingen som bör beaktas för hållbart byggande.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete i form av fallstudier.

Examination

Hemtentamen (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Smith, Geoffrey B.; Granqvist, Claes G. Green nanotechnology : solutions for sustainability and energy in the built environment

  Boca Raton, FL: CRC Press, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boeker, Egbert.; Grondelle, Rienk van. Environmental physics [Elektronisk resurs] : sustainable energy and climate change

  3rd ed.: Hoboken, NJ: Wiley, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michael Ashby, Materials and Sustainable Development [Elektronisk resurs]

  2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ginley, David S.; Cahen, David Fundamentals of materials for energy and environmental sustainability [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst