Kursplan för Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik

Workplace Training in Biomedical Engineering

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik inklusive Biologiskt basblock, Medicinsk mätteknik, Medicinsk fysik och teknik samt minst 2 hp från Regelverk, patientsäkerhet och etik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för medicinteknisk verksamhet på ett medicintekniskt företag eller en medicinteknisk avdelning på ett sjukhus,
 • redogöra för hur underhåll och förvaltning av medicintekniska produkter utförs,
 • förklara principerna för el- och gassäkerhet för medicinteknisk utrustning på en grundläggande nivå,
 • redogöra för funktion och användningsområden för en medicinteknisk utrustning,
 • demonstrera funktion hos en medicinteknisk utrustning,
 • identifiera olika risker med en medicinteknisk produkt,
 • diskutera medicintekniska frågor med yrkesverksamma inom fältet,
 • identifiera olika risker med medicintekniska produkter och genomföra praktisk riskanalys och riskhantering.

Innehåll

Placering vid medicinteknisk avdelning på sjukhus eller medicintekniskt företag. Praktisk hantering och studier av medicinteknisk utrustning. Underhåll och förvaltning av medicintekniska produkter. Processen för val av medicinteknisk utrustning. Riskanalys och riskhantering av medicinteknisk utrustning. Introduktion till el- och gassäkerhet för medicinteknisk utrustning.

Undervisning

Föreläsningar, laboration, auskultation på sjukhus eller medicintekniskt företag och seminarium. Handledning av personal från medicinskteknisk avdelning på sjukhus eller medicintekniskt företag. Studerande kan placeras antigen inom regionen eller på andra orter i Sverige.

Examination

Kontinuerlig skriftlig avrapportering av aktivitet vid medicinteknisk avdelning eller företag (5 hp). Laborationer (1 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter relaterade till placering vid medicinteknisk avdelning (3 hp). Skriftlig och muntlig beskrivning av en medicinteknisk utrustning (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Det kan finnas krav från sjukhusen att studenter som blir placerade där har vissa vaccinationer.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jacobson, Bertil Lindén, Maria; Öberg, P. Åke Jacobsons Medicin och teknik

  5., [rev. och omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jacobson, Bertil Lindén, Maria; Öberg, P. Åke Jacobsons teknik i praktisk sjukvård

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst