Kursplan för Strukturoptimering för additiv tillverkning II

Structural Optimisation for Additive Manufacturing II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM123
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  125 hp. Strukturoptimering för additiv tillverkning I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Syftet med kursen är att använda numeriska algoritmer för styvhet och topologioptimering, speciellt för additiv tillverkning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

 • bedöma randvillkorens funktion och betydelse i minimeringsproblem,
 • använda olika metoder för filtrering och känslighetsanalys,
 • programmera olika topologioptimeringstekniker för att lösa tekniska problem,
 • utföra styvhets- och topologioptimeringar för tekniska konstruktioner,
 • tillämpa optimeringsmetoder i konstruktioner som ska tillverkas av en kommersiell 3D-skrivare.

Innehåll

Konvex programmering med mutliplikatorer för randvillkor. Konkreta exempel kommer att tillämpas i direkt anslutning till den additiva tillverkningsprocessen. Utveckling av optimeringskoder på ett enkelt programmeringsspråk, till exempel Python. Utvecklade optimeringskoder kommer att tillämpas för att lösa tekniska problem för tillämpningar inom additiv tillverkning och för styvhetsanalys och topologioptimering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskildstudent examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetetssamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.