Kursplan för Efterbearbetning och ytbehandling

Post Processing and Surface Engineering

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM125
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp teknik/naturvetenskap. Additiv tillverkning i polymera material. Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • jämföra ytornas typiska karaktär och egenskaper efter tillverkning med olika additiva processer eller med konventionella processer
 • diskutera hur ytans topografi och mikrostruktur inverkar på funktionella egenskaper
 • beskriva olika principer för efterbearbetning och ytbehandling
 • välja lämpliga metoder för efterbearbetning och ytbehandling av en AM-komponent, baserat på komponentens specifika krav.

Innehåll

Mekanisk, topografisk, mikrostrukturell och kemisk karakterisering av ytor. Metoder för bearbetning och modifiering av ytor på komponenter skrivna i metaller och polymerer inklusive t.ex. blästring, kulpening, slipning,  mekanisk och kemisk polering.

Undervisning

Föreläsningar, grupprojekt och laboration

Examination

Projektseminarium (1 hp) och skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskildstudent examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetetssamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.