Kursplan för Additiv tillverkning i medicinska tillämpningar

Additive Manufacturing in Medicine

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM128
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp teknik/naturvetenskap. Additiv tillverkning eller genomgångna kurser Additiv tillverkning i polymera material varav 2 hp ska vara avklarade och Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material varav 2 hp ska vara avklarade. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge exempel på användningsområden av AM inom medicinska tillämpningar,
 • redogöra för och utvärdera additiva tillverkningsmetoder av vanliga polymerer, keramer och metaller som används inom medicinska tillämpningar,
 • redogöra för och utvärdera vanliga karaktäriseringsmetoder av relevans for AM-tillverkade biomaterial och implantat,
 • förklara begränsningarna med AM av medicinska material med avseende på biologiska och regulatoriska aspekter,
 • förklara användningen av bioprinting för nuvarande och tänkta framtida tillämpningar,
 • tillämpa kunskaperna inom ett projektarbete och analysera, presentera och diskutera resultaten med en blandad målgrupp.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för hur additiv tillverkning (AM) kan tillämpas inom det medicinska fältet för att utveckla nya material och implantat som är bättre anpassade till den specifika tillämpningen och/eller patienten. Studenterna förväntas också uppnå en förståelse för de utmaningar som är specifika för just medicinska tillämpningar av AM, tex regulatoriska aspekter och interaktion med det biologiska systemet.

Introduktion till AM i medicinska tillämpningar. Design och skrivning i olika material för medicinska tillämpningar, exempelvis implantat för ersättning av ben. Vanliga karaktäriseringsmetoder av relevans för AM-tillverkade biomaterial och implantat. Generella och AM-specifika interaktioner mellan material och det biologiska systemet - in vitro, in vivo och kliniska aspekter. Regulatoriska frågeställningar relaterade till AM-tillverkade implantat. Bioprintning - skrivning med celler.

Undervisning

Föreläsningar och gruppvist projektarbete med praktiska moment.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (1,5 hp). Skriftlig tentamen (3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.