Kursplan för MEMS för tillämpningar inom life science

MEMS for Applications in Life Science

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM132
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap samt Mikro- och nanoteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik,
 • definiera grundläggande begrepp inom mikrofluidik,
 • designa olika bio-MEMS/mikrofluidala system för specifika biologiska studier,
 • diskutera fördelarna och nackdelarna med MEMS-baserade system jämfört med makroskopiska system för applikationer inom livsvetenskaperna,
 • motivera val av MEMS-baserade och mikrofluidala system för specifika biologiska studier,
 • göra förutsägningar kring de förväntade resultaten i ett bio-MEMS-baserat system,
 • designa och tillverka en bio-MEMS/mikrofluidik-baserad enhet för en viss applikation.

Innehåll

Syftet med denna kurs är att introducera hur elektromekaniska system tillverkade med mikro- och nanoteknik kan användas för biologiska studier, s.k. bio-MEMS. Kursen inkluderar även mikrofluidala system.

Historien bakom MEMS för tillämpningar inom livsvetenskaperna. Grundläggande teori inom mikrofluidik, t.ex. laminära flöden, hydrauliskt motstånd och kapilläreffekter. Materialegenskaper och funktion, framförallt rörande PDMS. Uppställningar som krävs för att driva och samla in data från mikrofluidala chip. Kursen går även igenom ämnena chipbaserad molekylärbiologi, chip för sortering, infångning och/eller analys av enskilda celler, chip för odling av celler - inverkan av den  fysiska och kemiska miljön samt cell-signalering, organs-on-chip och implanterbara mikroenheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarium, laborationer och mindre projekt i grupp.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Deltagande i seminariet, laborationer och projektrapport (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.