Kursplan för Experimentella metoder inom materialmekanik

Experimental Methods in Materials Mechanics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp. 25 hp matematik. 10 hp tekniska material/konstruktionsmaterial. Hållfasthetslära. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Denna kurs kommer presentera tekniker och möjligheter i klassisk och modern experimentell mekanik för att karakterisera mekaniska egenskaper hos solider, porösa och fibermaterial, liksom material med en konstruerad uppbyggnad skapade med additiv tillverkning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utvärdera lämplig karakteriseringsmetod för ett givet tillämpningsområde, beroende på vilka mekaniska egenskaper som är relevanta,
 • kritiskt utvärdera felkällor i experimentella testmetoder och dessas inverkan i konstruktion,
 • redogöra för moderna helfältsmetoder och förklara hur invers modellering kan användas för att identifiera nödvändiga materialparametrar,
 • utföra laboratorieexperiment, och insamla och analysera data för att bestämma materialegenskaper.

Innehåll

Som grund kommer de klassiska metoderna för att karakterisera mekaniska egenskaper i lastbärande material behandlas: provberedning, mätning av last, förskjutning och töjning, provmetoder i drag, tryck, skjuvning, böjning, kvasistatiskt och tidsberoende spricktillväxt. Kvantitativ analys av maskinkompliansens inverkan på mätningar, inbegripet mätosäkerhetsanalys. Moderna helfältsmetoder med digital- respektive volymsbildkorrelation, inklusive inversmodellering för parameteridentifiering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarium, ett projekt bestående av sammanhängande laborationer som utförs i studentgrupper.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp) samt laborationer med skriftlig rapport (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.