Kursplan för Projektkurs i nanoteknologi och funktionella material

Project Course in Nanotechnology and Functional Materials

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM134
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Minst en av följande kurser: Nanoporösa material med tillämpningar, Funktionella material I eller Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • i projektform och under handledning, bidra till att konstruera och realisera en lösning till en komplex uppgift som relaterar till området nanoteknologi och funktionella material,
 • söka, värdera och sammanställa information och kunskap relevant för en given frågeställning,
 • planera och genomföra en vetenskaplig muntlig redovisning,
 • författa en vetenskaplig rapport.

Innehåll

Kursdeltagarna ska i projektform planera, genomföra och redovisa en förelagd ingenjörsmässig uppgift inom nanoteknik. Uppgiften kan utgöra en del av ett större projekt. Föreläsningar som behandlar moment som är gemensamma för samtliga eller flertalet projektgrupper, bl.a. projektarbetsmetodik, presentationsteknik, rapportskrivning och informationssökning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Slutrapport och muntlig presentation av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetetssamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.