Kursplan för Projektkurs i material för medicinska tillämpningar

Project Course in Materials for Biomedical Applications

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM135
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Biomaterial I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt inom material för medicinska tillämpningar,
 • självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs för forsknings- eller utvecklingsprojektets genomförande,
 • författa en vetenskaplig rapport med slutsatser baserade på projektets utfall.

Innehåll

Genomförande av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i vilket kunskaper från tidigare kurser i material för medicinska tillämpningar tillämpas och fördjupas. Studenterna väljer en handledare i samråd med examinator. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator, och en, av examinator godkänd, projektplan upprättas.

Undervisning

Projektmöten med lärare samt seminarier.

Examination

Projektplan (2 hp), skriftlig rapport (6 hp) och muntlig redovisning (2 hp) av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur för forsknings- eller utvecklingsprojektet

Lämplig litteratur för forsknings- eller utvecklingsprojektet väljs av handledare i samråd med studenten.