Kursplan för Studieteknik

Study Experience

 • 1 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TN000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Kursen ges endast för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram.
 • Ansvarig institution: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera studievanor och förhållningssätt till lärande
 • välja och använda utifrån situationen lämplig läs- eller anteckningsteknik.
 • planera sina egna studier
 • använda några viktiga grundpriniciper vid problemlösning
 • diskutera betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.

Innehåll

Lärande på universitetsnivå: motivation, studiemål, studievanor, problemlösning, studiestrategier, studieplanering, studiemiljö, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker.

Undervisning

Obligatoriska föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar. Redovisning av seminarieuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.