Kursplan för Projekt i produktionsledning

Project in Production Management

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS312
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 60 hp inom ingenjörsprogram. Genomgången kurs Produktionsledning I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur projektarbeten planeras, styrs och följs upp mot angivna mål,
 • redogöra för olika projektmodeller och roller i projekt,
 • använda datorbaserat planeringssystem för projektplanering och dess genomförande,
 • tillämpa sina kunskaper inom, produktionsteknik och produktionsledning, i industriella utvecklingsprojekt.

Innehåll

Under kursen behandlas projektteori; projektplanering, projektorganisering och projektledarskap. Kursens huvudmoment är ett projekt som genomförs i samarbete med ett industriföretag. Projektets fokus är en produktionsteknisk frågeställning som studenterna arbetar med i grupp.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter (1 hp). Projektarbete inklusive muntlig och skriftlig presentation (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.