Kursplan för Projekt i produktionsledning

Project in Production Management

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS312
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp inom ingenjörsprogram. Genomgången kurs Produktionsledning I.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur projektarbeten planeras, styrs och följs upp mot angivna mål,
 • redogöra för olika projektmodeller och roller i projekt,
 • använda datorbaserat planeringssystem för projektplanering och dess genomförande,
 • tillämpa sina kunskaper inom, produktionsteknik och produktionsledning, i industriella utvecklingsprojekt.

Innehåll

Under kursen behandlas projektteori; projektplanering, projektorganisering och projektledarskap. Kursens huvudmoment är ett projekt som genomförs i samarbete med ett industriföretag. Projektets fokus är en produktionsteknisk frågeställning som studenterna arbetar med i grupp.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter (1 hp). Projektarbete inklusive muntlig och skriftlig presentation (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.