Kursplan för Industriell ekonomi II: organisering, produktion och marknad

Industrial Engineering and Management II: Organizing, Production and Markets

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS318
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Industriell ekonomi I: företagets funktioner
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och diskutera grundläggande begrepp och modeller inom organisationsförändring, särskilt i relation till teknikbaserat entreprenörskap och innovation,
 • identifiera och analysera centrala frågeställningar inom förändringsledning, i synnerhet till följd av teknologisk utveckling,
 • redogöra för grundläggande produktionsekonomiska begrepp och principer för strategisk produktionsplanering i synnerhet med hänsyn till hållbarhet och komplexa leverantörskedjor,
 • analysera och kritiskt granska produktionsrelaterade problemställningar,
 • redogöra för grundläggande teorier och modeller i marknadsföring och dess organisation och styrning i teknikintensiva industrier,
 • utföra marknadsanalyser i olika teknikintensiva affärsmiljöer,
 • identifiera och med stöd av etiska teorier och beslutsmodeller diskutera centrala frågeställningar gällande etik i teknikintensiva företag i relation till produktion, marknadsföring och organisationsförändring.

Innehåll

I denna kurs placeras det teknikintensiva företaget i ett större sammanhang i sin näromgivning och företaget studeras i relation till sina leverantörer och kunder. Företag agerar alltid i en specifik kontext där omgivningen ställer krav och villkor som både möjliggöra och begränsar företagets verksamhet. Entreprenörskap och innovation kan sträva till dels inkrementella förändringar inom ramen för existerande verksamheter, dels radikala förändringar av verksamhetens villkor. I den här kursen diskuterar vi från olika perspektiv företagens verksamhetsmöjligheter och hur vi organiserar förändring.

Kursen består av fyra delar: organisation, produktion, och marknad samt den parallellt löpande reflektiva strimman.
Organisation: organisering av förändrings- och utvecklingsprocesser, såsom entreprenörskap, intraprenörskap, och innovationsledning.
Produktion: produktionsplanering, lagerhållning och kontroll, samt strategisk produktionsutveckling. Hållbarhet i produktion och leverantörskedjor.
Marknad: grundläggande begrepp inom marknadsföring. Verktyg för marknadsanalyser som underlag för strategiskt beslutsfattande. Simulering av marknadsanalys och marknadsföring.
Reflektiva strimman: etik i relation till produktion, marknadsföring och organisation. Etisk teori, beslutsmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier, simuleringar och studiebesök.

Examination

Organisering: skriftlig tentamen (2hp), skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (1 hp).
Produktion: skriftlig tentamen (2 hp), laborationer och simuleringar (1 hp).
Marknadsföring: skriftlig tentamen (2 hp), skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (1 hp).
Reflektiv strimma: skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (1 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abrahamsson, Lena Industriell ekonomi och organisering : IE

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lennerfors, Thomas Taro Etik för ingenjörer

  Första upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ett urval vetenskapliga artiklar tillkommer