Kursplan för Virtuell utveckling av automatiserade produktionssystem

Virtual Development of Automated Production Systems

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS319
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Introduktion till industrial analytics samt Programmering.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva begreppen cyberfysiska produktionssystem, digitala tvillingar, emulering och virtuell driftsättning,
 • beskriva automationsprocessens olika faser och den virtuella driftsättningens vikt i denna process,
 • beskriva huvudkomponenter i automatiserade produktionssystem,
 • redogöra för lämpliga tillämpningsområden för emulering och virtuell driftsättning,
 • skapa och testa enkla styrprogram för industriella system,
 • använda emulering för utvärdering av design, utveckling och konstruktion av automatiserade produktionssystem,
 • tillämpa de förvärvade kunskaperna och färdigheterna för att genomföra ett projekt i virtuell driftsättning.

Innehåll

Cyberfysiska produktionssystems komponenter, svårigheter och förtjänster. Grunderna i automation av produktionssystem och olika automationsbegrepp såsom pneumatik, hydraulik, ställdon, givare, industrirobotar, automatiska truckar, rullbanor, och PLC (programmable logic controller). Genomgång av automationsprocessens olika faser. Introduktion till programmerbara styrsystem. Grunderna i PLC-programmering. Digitala tvillingar, emulering och virtuell driftsättning i olika tillämpningsområden. Design, konstruktion och simuleringar i programvaran Simumatik 3D.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning av projektuppgift.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt muntlig och skriftlig projektredovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.