Kursplan för Industriell ekonomi III: projekt i affärs- och teknikutveckling

Industrial Management III: Project in Business and Technology Development

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS320
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 60 hp inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, inklusive Industriell ekonomi I: företagets funktioner. Industriell ekonomi II: organisering, produktion och marknad ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra ett projektarbete i affärs- och teknikutveckling i en mindre grupp inom givna tidsramar,
 • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
 • söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
 • skriftligt och muntligt redovisa analysen av problemställningen, identifiera möjliga lösningar samt argumentera för vald lösning, med hänsyn tagen till relevanta tekniska, ekonomiska, etiska, och hållbarhetsaspekter,
 • diskutera projektet i relation till projektledningsteori, särskilt gruppdynamik och målstyrning.

Innehåll

I kursen genomförs i grupp en komplex projektuppgift i ämnet industriell ekonomi. Projektuppgiften relaterar till aktuella problemställningar i teknikintensiva organisationer. I kursen ingår projektledning, projektplanering, gruppdynamik samt skriftlig och muntlig rapportering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.