Kursplan för Affärsmodellinnovation

Business Model Innovation

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS323
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utveckla en fungerande affärsmodell för en given produkt eller tjänst,
 • identifiera affärsmöjligheter för företag som arbetar med nya teknologier,
 • jämföra och förhandla finansieringsalternativ för ny affärsutveckling, i olika faser av företagsutveckling,
 • använda marknadsdata och konkurrenssignaler för att justera såväl strategiska planer som affärstaktik,
 • planera och genomföra hisstal och affärspresentationer.

Innehåll

Affärsmodeller och deras grundläggande komponenter, inklusive analys av befintliga affärsmodeller från olika branscher. Syntes av nya affärsmodeller och deras roll som drivkraft för innovation inom i traditionella och nya industrier. Affärsmöjligheter och affärsmodeller för företag som arbetar med ny och framväxande teknik. Patent och andra immateriella rättigheter. Datorsimulering av start och drift av internationellt företag, förhandling om finansiering genom rollspel. Anpassning av strategiska planer efter marknadsdata och konkurrenssignaler.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av projekt.

Examination

Muntlig och skriftlig presentation av projektuppgift 1 (2 hp) och projektuppgift 2 (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves Clark, Tim Business model generation [Elektronisk resurs] : a handbook for visionaries, game changers, and challengers.

  Hoboken: John Wiley & Sons, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves Sjösten, Lisa Clark, Tim

  Hoboken, N. J.: Wiley, cop. 2010

  Pappersversion av e-boken ovan, du behöver endast en av dem

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och annat material som tillhandahålls av kursansvarig lärare tillkommer.