Kursplan för Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik

Meteorology, Hydrology and Environmental Measurement Techniques

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Teknik G2F, Geovetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive minst 1 hp från Fluidmekanik och minst 1 hp från Elektromagnetism I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Studenten ska genom kursen förvärva grundläggande kunskaper i meteorologi, hydrologi av betydelse för ingenjörer verksamma inom miljöområdet, samt metodologisk färdighet med fokus mot miljöundersökningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande meteorologiska processer, atmosfäriska rörelsesystem på olika skalor, och jordens klimat
 • beskriva vattnets kretslopp och de olika hydrologiska processer som utgör detta kretslopp
 • tillämpa grundläggande hydrologisk och meteorologisk teori genom beräkningar
 • planera, genomföra och analysera meteorologiska och hydrologiska mätningar samt presentera resultaten

Innehåll

Atmosfärens allmänna cirkulation och vattnets kretslopp. Energibalansen i atmosfären och hydrosfären. Atmosfärens uppbyggnad och vertikala struktur. Atmosfärisk termodynamik. Stabilitet. Grundläggande atmosfärsdynamik. Strålning genom atmosfären. Nederbörd (bildning och fördelning). Strömning i atmosfären nära markytan. Jordens klimat (Köppen) och klimatologisk statistik. Snösmältning, mark- och grundvattenströmning, vattenföring i vattendrag och avrinningsbildning. Vattenbalansekvation. Vattenresurser och vattenresursförvaltning ur ett avrinningsområdesperspektiv. Mänsklig påverkan på vattnets kretslopp och klimatet. Mätmetoder, instrumentens fysiska mätprinciper, datainsamlingssystem (loggerkunskap), mätningars representativitet. I kursen ingår även hydrologiska fältmätningar samt en miljörelaterad undersökning som ska genomföras utom- eller inomhus.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, övningar, fältarbete och exkursioner.

Examination

Skriftligt tentamen (8 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av den miljörelaterade undersökningen, laborationer och praktiska övningar (7 hp). Under kursen ges en dugga vilken ger möjlighet till poäng som kan tillgodoräknas vid ordinarie tentamen samt första ordinarie omtentamenstillfället.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.