Kursplan för GIS för vattenresurser

GIS for Water Resources

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV444
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp samt Grundvatten 5 hp och Avrinning 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • transformera koordinatsystem och projektioner
 • analysera och modellera miljörelaterade geovetenskapliga processer och miljöproblem med hjälp av geografiska informationssystem (GIS)
 • använda digitala höjdmodeller för morfometrisk analys av avrinningsområden

Innehåll

Grundläggande principer för GIS: boolska operationer, vektor- och rastermodeller.
Grundläggande kartografi: transformation av koordinatsystem och projektioner, distribuerad statistik.
Analys av avrinningsområden, strömningsvägar och topografiskt fuktighetsindex.
Analys av miljörelaterade akvatiska transportprocesser, vattenresursplanering och miljökonsekvensbeskrivning.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska datorlaborationer

Examination

Inlämningsuppgifter 4 hp, laborationer 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • De Smith, Michael John; Goodchild, Michael F.; Longley, Paul A. Geospatial analysis : a comprehensive guide to principles, techniques and software tools

  Leicester: Matador, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst