Kursplan för Postsovjetisk transformation - ekonomisk, rättslig och social utveckling i Ryssland

Post-Soviet Transformation: Economic, Legal and Social Development in Russia

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EU002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Euroasiatiska studier A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-08-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Antagen till masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier samt 7,5 hp från kursen Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för kunskap om och resonera kring utvecklingen i Ryssland och Eurasien, med särskild hänsyn till dess ekonomiska, rättsliga och sociala dimensioner,
 • redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga begrepp och teorier av betydelse för utvecklingen i Ryssland och Eurasien.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • använda grundläggande samhällsvetenskapliga begrepp och teorier för att tolka utvecklingen i Ryssland och Eurasien.
 • formulera och lösa forskningsproblem relaterade till den postsovjetiska transformationen,
 • tolka, analysera och förklara den ekonomiska, rättsliga och sociala omvandlingen i Ryssland och Eurasien.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • granska, analysera och kritiskt värdera det vetenskapliga kunskapsläget rörande ekonomisk, rättslig och social samhällsutveckling i Ryssland och Eurasien,självständigt identifiera och problematisera centrala frågeställningar med relevans för teoribildning kring post-sovjetisk transformation.

Innehåll

Syftet är att utveckla studentens kunskap om ekonomisk, rättslig och social samhällsutveckling i Ryssland och Eurasien. Kursen ger studenten verktyg för att självständigt kunna analysera och värdera pågående utvecklingstendenser i området.

I kursen analyseras samhällssystemets förändring från Sovjetunionen till dagens Ryssland via Michail Gorbatjovs perestroika, 1990-talet under president Boris Jeltsin och president Vladimir Putins tid vid makten, med tonvikt på ekonomiska, rättsliga och sociala processer. Kursen problematiserar utvecklingen i Ryssland och Eurasien med utgångspunkt i olika samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Dessa teorier ställs mot varandra och deras förklaringsvärde analyseras. Tonvikten ligger på analys av utvecklingen i Ryssland, men jämförelser kommer löpande att göras med andra länder i det postsovjetiska området.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och en forskningsrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Appel, Hilary; Orenstein, Mitchell A. From triumph to crisis : neoliberal economic reform in postcommunist countries

  Cambridge: Cambridge University Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frye, Timothy Property rights and property wrongs : how power, institutions, and norms shape economic conflict in Russia

  Cambridge: Cambridge University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hale, Henry E. Patronal politics : Eurasian regime dynamics in comparative perspective

  New York, NY: Cambridge University Press, 2015 [dvs 2014]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Butler, William Elliott Russian law and legal institutions

  Second edition.: [London]: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henderson, Jane The constitution of the Russian federation : a contextual analysis

  Oxford: Hart Publishing, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alexeev, Michael V.; Weber, Shlomo The Oxford handbook of the Russian economy

  New York: Oxford University Press, cop. 2013

  Valda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar

Bedford, Sofie, and Laurent Vinatier (2019) 'Resisting the Irresistible: 'Failed Opposition' in Azerbaijan and Belarus Revisited', Government and Opposition 54.4: 686-714.

Viktorov, Ilja (2015) 'The State, Informal Networks, and Financial Market Regulation in Post-Soviet Russia, 1990-2008', Soviet and Post-Soviet Review, 42, 1.

Vernikov, Andrei (2012) 'The Impact of State-Controlled Banks on the Russian Banking Sector', Eurasian Geography and Economics, 52 (2), pp. 250-266.

Bokkapitel

 • Fortescue, Stephen The Political Economy of Russia: is it changing?

  Ingår i:

  The Russian economy under Putin

  London: Routledge, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

Litteratur till seminarierna tillkommer.