Kursplan för Inledningskurs i metod och vetenskap i Rysslands- och Eurasienstudier

Introduction to Method and Knowledge Production in Russian and Eurasian Studies

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EU008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Euroasiatiska studier A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Antagen till Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redovisa kunskap om forskningsområdet Rysslands- och Eurasienstudier och dess historia;
 • redogöra för de viktigaste forskningsdisciplinerna som har bidragit till kunskapsuppbyggnad i Rysslands-och Eurasienstudier;
 • visa fördjupade insikter om förhållandet mellan ontologi, epistemologi, metod och kunskapsproduktion inom olika forskningsämnen;
 • kritiskt diskutera forskning som går över ämnesgränser, såsom tvärvetenskaplig, transdisciplinär, problemorienterad forskning, osv.

Färdighet och förmåga

 • identifiera särskilda epistemologier, metoder och studieobjekt inom de forskningsämnen som bidrar till Rysslands- och Eurasienstudier;
 • diskutera förhållandet mellan forskningsproblem, design och resultat inom ett vetenskapligt ämne och i tvärvetenskaplig forskning;
 • bedriva forskning inom området Rysslands- och Eurasienstudier inom ett särskilt ämne eller på tvärvetenskapligt sätt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera olika forskningsproblem inom Rysslands- och Eurasienstudier och analysera deras koppling till särskilda forskningsämnens epistemologi och metoder;
 • kritiskt diskutera rollen som epistemologi och metod spelar i forskningens frågeställning och design;
 • koppla epistemologi, forskningsmetod och resultat till samhällets behov och prioriteringar;
 • reflektera och analysera vilka konsekvenser som epistemologi och metod har på forskningsetik.

Innehåll

Kursen placerar forskningsfältet Rysslands. och Eurasienstudier i dess komplexa historia. Begrepp som 'area-studies', 'multi-disciplinary', 'trans-disciplinary', 'inter-disciplinary', 'cross-disciplinary', och 'problem-oriented research' introduceras. Kursen redovisar och fördjupar de nödvändiga analysverktygen för att förstå och reflektera över kunskapsproduktion inom Rysslands- och Eurasienstudier inom särskilda forskningsämnen eller över deras gränser. Kursen analyserar epistemologins roll för forskning inom de ämnen som oftast ingår i Rysslands- och Eurasienstudier (som historia, statsvetenskap, ekonomi, litteraturvetenskap, mediestudier, etc.). Kursen fokuserar särskilt på kopplingen mellan ontologi, epistemologi och metod i skapandet av kunskap inom det tvärvetenskapliga området för Rysslands- och Eurasienstudier.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, muntliga, samt skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Repko, Allen F.; Szostak, Rick; Buchberger, Michelle Phillips Introduction to interdisciplinary studies

  Third edition.: Los Angeles: SAGE, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk