Kursplan för Industriell marknadsföring, baskurs A

Industrial Marketing, Basic Course A

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2007
 • Behörighet: 40 p/60 hp inom teknik/naturvetenskap samt grundläggande ekonomikurs om lägst 3 p/4,5 hp.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Kursen syftar till att öka kunskaper om struktur och processer i industriella marknader, industriell marknadsföring och industriell inköp. Målet är att introducera deltagarna till hur industriella marknader är strukturerad och vad som styr utbye och utbytesprocesser mellan köpare och säljare. Vidare analys kommer att inriktas till hur enskilda köpar-säljar förbindelser påverkas av kopplade relationer. Relationsaspekter kommer att analyseras utifrån olika produktionsteknologier och produkt typer. Strategiska aspekter inom industriellt marknader kommer också att analyseras utifrån ett strukturellt perspektiv.

De förväntade resultaten är att öka förståelse av
• hur industriella aktörer upprättar, underhåller och utvecklar relationer i industriella marknader.
• förutsättning och processer i industriella köpar-säljar relationer med avseende på olika produktions- och applikationsteknologier
• hur olika produkt typer kan strukturera köpar-säljar förbindelser
• vilka strategiska möjligheter aktörer på marknader kan ha inom ramen på de olika strukturella relationer som existerar i industriella marknader.

Innehåll

Kursen introducerar en rad viktiga aspekter av industriell marknadsföring. Bl.a. diskuteras hur variationer i relationer mellan köpande och säljande företag kan bero på den produktionsteknologi som används. Kursen avhandlar också hur olika produkt typer kan strukturera köpar-säljar förbindelser. Dessutom tar kursen upp vilken roll relationer spelar för utbytesaktiviteter och vad det kostar att utveckla relationer mellan köpare och säljare. Även strategiska frågor diskuteras, varvid fokus ligger på hur relationerna genererar möjligheter alternativ brist på möjligheter till att agera strategiskt.

PM

Skriftligt prov

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Seminarierna förutsätter mycket aktiv medverkan.

Examination

Kursen examineras genom ett prov om 7,5 högskolepoäng som omfattar seminarier och ett skriftligt prov. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av alla examinationsmoment.

Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade innan nästpåföljande studieperiods början, vilket vanligtvis betyder senast fyra veckor efter det att kursen är avslutad. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela provet (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2007