Kursplan för Företagsekonomi A/B

Business Studies A/B

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE025
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  30 hp inom teknik/naturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för varför företag använder resultatmått för att utvärdera och planera ekonomisk verksamhet
 • redogöra för hur resultaträkning, balansräkning och kassaflöde beskriver företagets ekonomi
 • redogöra för grunderna i dubbel bokföring
 • redogöra för hur kostnader och intäkter kan används för beslut om kunder, produkter och organisatoriska enheter
 • använda de grundläggande metoderna för investeringskalkylering
 • tillämpa grundläggande modeller för analys av ett företags lönsamhet
 • självständigt och kritiskt formulera och analysera enkla företagsekonomiska problem

Innehåll

Företagets ekonomi. Hur resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesbeskrivningar struktureras och vilken information de ger.

Grunderna i dubbel bokföring med exempel på frekventa affärshändelser såsom försäljning och inköp. Produktkalkylering: hur kostnader och intäkter i olika strukturer kan användas som stöd för beslut om kunder, produkter/tjänster, organisatoriska enheter och liknande. Grundläggande metoder för investeringskalkylering. Modeller och nyckeltal för analys av företag. Övergripande orientering om värderingsproblem, skatteproblem, strukturering av eget kapital och olika företagsformer samt om livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar. Seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och seminarier (2 hp). Skriftlig tentamen betygsätts med U, 3, 4, 5 och seminarier betygsätts med U, G. Betyget på hela kursen styrs av betyget på den skriftliga tentamen.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast två veckor efter det att kursen är avslutad. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela provet (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats. Dock finns vid omtentamensperioden i augusti möjlighet att via uppsamlingsskrivning erhålla godkänt på kursen utan omregistrering.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter Företagsekonomi 1TG010, Industriell ekonomi 1EI013 och 1EI024.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kullvén, Håkan Industriföretagets ekonomi : Atlas Copco industriteknik

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kullvén, Håkan Management of an industrial company : Atlas Copco industrial technique

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan