Kursplan för Individ, organisation och ledarskap

Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE030
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• redogöra för begrepp och modeller inom ämnet,
• redogöra för för- och nackdelar hos de teoretiska modeller och praktiska tillämpningar som ingår i kursen,
• diskutera de olika kompletterande eller motstridande modellerna samt deras praktiska tillämpningar.

Innehåll

Frågor på individnivå och hur dessa relaterar till högre nivåer av analys, såsom grupper och organisationer som helhet. Individens roll i organisationer, motivation och beslutsfattandet. Grupper och arbetslag, beslutsfattande, makt och politik. Organisationsstruktur, organisationskultur och organisationsförändring. Ovan nämnda teman kopplas till management/ledarskap och deras tillämpning diskuteras. Flera ämnen diskuteras ur ett genusperspektiv.

Undervisning

Seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Examination

Skriftligt prov och seminarieövningar, både individuellt och gruppvis. Ett sammanfattande betyg ges för hela kursen efter en sammanvägning av alla examinationsmoment.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bl a följande kurser:
Organisational Behaviour, 2FE223 samt Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 2FE947.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

 • Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. Organizational Behavior

  Pearson, 2019

  18th edition, ISBN 978-0-13-472932-9

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan